Sosial şəbəkə

© 2024 Azgerneft, Inc.
All rights reserved

FƏALIYYƏTLƏR

Fontan üsulu ilə neftçıxarma

Bu üsul həm texnoloji, həm də iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Fontan istismar üsulunda fluid quyularının dibindәn yer sәthinә lay təbii enerjisi hesabına qaldırılır.

TEXNOLOJİ VƏ İQTİSADİ SƏMƏRƏLİ

Fontan üsulu

Bu üsul həm texnoloji, həm də iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Fontan istismar üsulunda fluid quyularının dibindәn yer sәthinә lay təbii enerjisi hesabına qaldırılır. Fontan quyularının istismarın öncə nasos kompressor boruları quyuya endirilir, sonra quyu ağzında fontan armaturu quraşdırılır. Boruların diametri gözlәnilәn debitdәn, tәzyiq, quyunun dәrinliyi, istismar şәraiti vә istismar kәmәrin diametrindәn asılı olaraq seçilir.

Fontan quyusunun istismarı sәthi vә dәrinlik ştuserlәrinin kömәyilә tәnzimlәnir, quyunun işlәmә rejimi (neft, qaz vә mayenin debiti, quyudibi vә quyuağzı tәzyiq) quyunun öz xarakteristikalarından, ştuserdәn vә neftyığma sistemindәki tәzyiqdәn vә s. asılı olur.

Texnoloji və iqtisadi səmərəli

Bu üsul həm texnoloji, həm də iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Fontan istismar üsulunda fluid quyularının dibindәn yer sәthinә lay təbii enerjisi hesabına qaldırılır.

BÜTÜN FƏALIYYƏTLƏR

Digər Fəaliyyətlər

Bu üsulların istifadəsi neft yatağının geoloji xüsusiyyətlərindən, layın dərinliyindən və çıxarılan xam neftin növündən asılı olaraq dəyişə bilər.