Sosial şəbəkə

© 2024 Azgerneft, Inc.
All rights reserved

FƏALIYYƏTLƏR

Dərinlik nasosları vasitəsilə neftçıxarma

Bu üsulda quyuya qaldırıcı boru kəmərləri ilə daxilində içi boş porşen olan (Plunjer adlandırırlar) silindr şəkilli korpusdan ibarət olan porşenli nasos endirilir.

GENİŞ YAYILMIŞ

Dərinlik nasosları

1876-cı ildə dərinlik nasosu ilə neftçıxarma üsulu xərclərinin azlığı, avadanlığa qulluğun sadəliyi, az hasilatlı quyuların istismarının iqtisadi cəhətdən daha səmərəli olması səbəblərindən çox geniş yayılmışdır. Bu üsulda quyuya qaldırıcı boru kəmərləri ilə daxilində içi boş porşen olan (Plunjer adlandırırlar) silindr şəkilli korpusdan ibarət olan porşenli nasos endirilir. Plunjerin yuxarı hissəsinə vurucu klapan quraşdırılır. Hərəkətsiz silindrin aşağı hissəsinə isə sorucu klapan quraşdırılır. Plunjer ştanq borularının kəmərindən asılır ki, bunlar də ona yer səthində quraşdırılmış mancanaq dəzgahı ilə qaytarma-daxilolma hərəkəti ötürür.

Plunjer yuxarıya doğru hərəkət etdikdə, nasosun daxilində seyrəlmə yarandığından sorucu klapan açılır, vurucu isə bağlanır. Bu zaman nasosa maye sorulur. Plunjer aşağıya doğru hərəkət etdikdə isə sorucu klapan bağlanır, vurucu açılır, buna görə də nasosu dolduran maye burdan plunjerin üstündəki fəzaya, yəni qaldırıcı borulara və borular vasitəsi ilə yer səthinə maye qaldırılır. 
Bundan əlavə olaraq, diafraqmalı və mərkəzdənqaçma prinsini əsasında işləyən nasoslarda vardır. Bu tip nasoslar böyük miqdarda qum və mexaniki qarışıqlar faktoru şəraitində istismar qabiliyyətinə malikdirlər.

Geniş yayılmış

Bu üsulda quyuya qaldırıcı boru kəmərləri ilə daxilində içi boş porşen olan (Plunjer adlandırırlar) silindr şəkilli korpusdan ibarət olan porşenli nasos endirilir.

BÜTÜN FƏALIYYƏTLƏR

Digər Fəaliyyətlər

Bu üsulların istifadəsi neft yatağının geoloji xüsusiyyətlərindən, layın dərinliyindən və çıxarılan xam neftin növündən asılı olaraq dəyişə bilər.